+420 601 327 934

dagmar@dagmarludvickova.cz

Práva při porodu císařským řezem

Tento článek je úryvkem z připravovaného ebooku Šetrný císařský řez – jak se na něj připravit. Tento ebook je určen všem ženám, které z jakéhokoli důvodu musí rodit své dítě/děti císařským řezem. Tento úryvek mi pomáhala pro vás sepsat advokátka Ligy lidských práv paní Zuzana Candigliota.

Ať je Vám ku pomoci

Dagmar Ludvíčková

 

 

   „Dobrá praxe v jedné porodnici je důkazem, že to musí jít i všude jinde a že máte právo si tuto dobrou praxi zvolit. Pokud něco jde v jedné porodnici, tak to musí jít i v jiné porodnici, pokud tomu nebrání objektivní okolnosti (například nedostatečné vybavení). Příkladem může být bonding na operačním sále po císařském řezu, ošetřování a vyšetřování dítěte na těle matky, nepřerušovaný kontakt mezi dítětem a matkou, předání dítěte do péče otce apod.

Nepřerušovaný kontakt s dítětem

   Matka a dítě mají právo na nepřetržitý a nepřerušovaný kontakt, výjimkou je poskytování neodkladné péče dítěti nezbytné k záchraně jeho života nebo zamezení vážného poškození zdraví což neumožňuje zachovat nepřetržitý kontakt. Dítě a matka mají právo na nepřetržitý kontakt, i když matka nemá v porodnici žádný doprovod, který o ni a dítě bude po dobu její snížené schopnosti pečovat. Personál porodnice musí zajistit podporu nepřetržitého kontaktu a nastartování kojení, neboť to je v zájmu dítěte, kterým se personál musí prioritně řídit. Pokud je v nemocnici standardním postupem umístit matku po císařském řezu na JIP, kde dle vnitřních předpisů nemůže být dítě, má matka právo pobyt na JIP odmítnout a být umístěna na běžném oddělení i s dítětem.

   Matka a dítě mají právo na nepřetržitý a nepřerušovaný kontakt i v případě nedonošenosti, což samo o sobě není důvodem k omezování kontaktu, naopak nejnovější poznatky ukazují, že i v případě nedonošeného dítěte je důležitý nepřetržitý kontakt s matkou.

   Pokud nemocnice není schopná, kupříkladu z kapacitních důvodů či nedostatečného vybavení, zajistit nepřerušovaný a nepřetržitý kontakt matky a dítěte, mají matka s dítětem právo na převoz do zdravotnického zařízení, kde to možné je. Je otázkou, zda za neschopností nemocnice ve skutečnosti nestojí pouhá neochota. Je ovšem vhodnější vyhnout se převozu s novorozencem a vybrat si předem pečlivě takovou porodnici, kde je nepřetržitý kontakt možný.

Doprovod do porodnice

   Rodička má též právo na bezplatnou přítomnost osoby blízké nebo jiné osoby jí určené, a to ve všech dobách – před porodem, během porodu (včetně císařského řezu) i po porodu. Takovou osobou může být někdo z příbuzných, dula, kamarádka či soukromá porodní asistentka. Kromě toho otec dítěte jako doprovod požívá i rodičovská práva, a tudíž má právo na nepřetržitý kontakt s dítětem od jeho narození stejně jako matka. Úkolem doprovázejících osob může být například poskytování podpory matce v péči o dítě v situaci, kdy její schopnost péče o dítě je po porodu císařským řezem snížená, ale nesmí ohrozit poskytování zdravotních služeb, tato výjimka ale nesmí být zneužívána jako záminka personálu.
Nemocnice může přítomnost osob upravit vnitřním řádem, ten ale nesmí nepřiměřeně zasahovat do práv rodiček, dětí, otců a dalších osob. Takovým nepřiměřeným omezením by například bylo znemožnění přítomnosti otce dítěte u porodu císařským řezem, omezování jeho přítomnosti u dítěte (otec je zákonný zástupce, nikoliv obyčejná návštěva) či neumožnění předání dítěte do péče otce nebo jiné zvolené osoby v případě, že matčina schopnost pečovat o dítě je omezená.

Rodičovská práva

   Zákonnými zástupci dítěte od jeho narození jsou oba rodiče, nikoliv personál nemocnice. Zákonní zástupci rozhodují od narození o dítěti a o tom, jaké péči se podrobí, posuzují, co je v jeho nejlepším zájmu, přičemž mohou přijímat i přiměřená rizika (například odmítnutí personálem doporučeného postupu) pro jakékoliv vyšetření či ošetření dítěte (včetně měření a vážení, mytí, přestřižení pupeční šňůry, podávání umělé stravy apod.) musí být nejprve udělen svobodný a informovaný souhlas alespoň jednoho z rodičů (ústně nebo písemně). Personál je odpovědný za to, aby včas rodičům nabízel vhodnou péči, v případě odmítnutí péče může personál rodiče požádat o podpis negativního reverzu. Personál není odpovědný za to, že nabízenou péči matka odmítá a že péče není poskytnuta.

   Výjimkou, kdy personál může jednat bez ohledu na vůli rodičů, je poskytnutí neodkladné péče nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví. Za výjimku lze tedy považovat první vyšetření po porodu, jelikož v tu chvíli je potřeba vyloučit, že dítě nemá vady ohrožující jeho život a zdraví. Vyšetření je ovšem možné provést při zachování nepřetržitého kontaktu s matkou (na jejím těle). Jinak žádné další vyšetření a ošetření dítěte není povinné ze zákona, jde o dobrovolnou péči, ke které je potřeba svobodný a informovaný souhlas.

   Z práva na přítomnost zvolené osoby a rodičovských práv vyplývá, že rodiče mají právo se rozhodnout, že o dítě bude po narození pečovat někdo jiný, než je personál novorozeneckého oddělení nemocnice (v případě císařského řezu zejména matka s podporou další osoby, otec dítěte, ale i jiná osoba). Pokud matka, či rodiče, přenáší na jinou osobu právo pečovat o dítě, stačí k tomu sice prohlášení a zápis do zdravotnické dokumentace, ale z důvodu předejití sporům s personálem je vhodné předložit plnou moc s ověřeným podpisem.

Dříve vyslovené přání

   Matka má právo na respektování dříve vysloveného přání (v případě porodu tzv. porodní přání či porodní plán), které musí personál až na výjimky stanovené zákonem respektovat. Je vhodné porodní přání sepsat a předem poslat nemocnici s tím, aby v případě nesouhlasu či odmítnutí respektovat některé z přání odpověděla písemně se zdůvodněním. Je také vhodné přijít projednat porodní přání osobně. Porodní přání pro případ císařského řezu je vhodné sepsat jak v případě plánovaného císařského řezu, tak v případě, že se císařský řez neplánuje, ale může nastat potřeba akutního císařského řezu.“ (1)

Do svého porodního přání si můžete uvést i § zákona o zdravotních službách. Vaše práva v porodnici upravuje Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) č. 372/2011 Sb. (2)

Předem vyslovené přání upravuje § 36 tohoto zákona
Práva pacienta na informovaný souhlas upravuje § 28 odst. 1.
Rodičovská práva k nezletilému pacientovi upravuje § 35 odst.1 a § 38 odst. 4 (3)

Tento úryvek pro vás připravila Zuzana Candigliota ve spolupráci s Dagmar Ludvíčkovou (originál článku najdete na stránkách Pluspromaminky)

Zdroj:

1) Zuzana Candigliota advokátka, Liga lidských práv. [konzultace]. [2016/12/1].  Brno

2,3) 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách [online]. [cit. 2017/02/26]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372

About Adam Klusák

Filed under  Nezařazené 

Stay Updated

We’ll send you updates everytime a new high-quality tutorial is published. 

You can unsubscribe at any time. Read our privacy policy.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *